Home Agenda Activiteiten Over ons ANBI
Vrije Evangelische Gemeente
Oostelijk Flevoland
VEG Dronten
 
VEG Dronten

ANBI

Wij zijn als gemeente regeistreerd als Algemeen Nut Beoogende Instelling, of te wel ANBI. Om hier aan te kunnen voldoen dienen wij openheid te geven. Hieronder kunt u onze verslagen en financiele overzichten van afgelopen jaren inzien.

1. Algemene gegevens

Naam ANBI
Vrije Evangelische Gemeente Oostelijk Flevoland
RSIN / Fiscaalnummer
8081.72.918
Websiteadres
www.vegdronten.nl
Email
secretariaat.vegofl@gmail.com
Adres
Ichthuscollege, Jupiterweg 25
Postcode en plaats
8251 AW Dronten
Postadres
Secretariaat VEG Oostelijk Flevoland, p.a. Smederij 118
Postcode en Plaats
8253 MA Dronten

De Vrije Evangelische Gemeente Oostelijk Flevoland is een zelfstandige geloofsgemeenschap die opgericht is op 7 mei 1968. De gemeente is lid van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.

2. Grondslag

De gemeente grondt haar bestaan en werkzaamheden op de eeuwige beginselen, welke hun uitdrukking vinden in de bijzondere en hoogste Godsopenbaring, waarvan zij de Heilige Schrift als draagster erkent en eerbiedigt en waarvan zij de Here Jezus Christus, Gods Zoon haar enige en volkomen Zaligmaker, als Middelpunt belijdt. De gemeente erkent de Here Jezus als haar Heer en Heiland.

De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is een kerkgenootschap die aangesloten is bij het CIO en van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI heeft gekregen. Dat wil zeggen dat mensen ook hun giften en schenkingen aan onze gemeente mogen aftrekken bij de belastingaangifte en dat onze gemeente geen belasting hoeft af te dragen bij het ontvangen van giften en legaten. De belastingdienst eist dat voor de ANBI-status een aantal gegevens openbaar zijn. Deze staan hieronder vermeld.

3. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente Oostelijke Flevoland ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad zes leden, bestaande uit ouderlingen en diakenen. De ouderlingen en diakenen worden gekozen door en uit de leden van de eigen kerkelijke gemeente. De kerkenraad behartigt tevens de diaconale taken en het beheer van eigendommen. Begroting, jaarrekening en jaarverslag behoeven de goedkeuring van de ledenvergadering.

4. Beleidsplan

Het voorgenomen gezamenlijke beleid met bijbehorende middelen wordt elk najaar op de jaarvergadering (bondsvergadering) voor het komende jaar met een doorkijk naar het daaropvolgende jaar vastgesteld. Dit gezamenlijk vastgestelde beleid wordt uitgevoerd door het comite en een aantal deelorganisaties die tijdens de jaarvergadering verantwoording afleggen over het door hen uitgevoerde beleid en de financien. Het gezamenlijke beleid is vastgesteld in een samenvattend beleidsplan, dat u op de website van de bond kunt vinden.

Beginselverklaring, statuten, huishoudelijk reglement en andere regelingen van de bond en van de deelorganisaties zijn in een vademecum opgenomen.

Naast het gezamenlijke beleid geven wij zelfstandig in onze omgeving invulling aan de afgesproken beginselen met bijbehorend eigen beleid en beheren de eigen kerkelijke goederen en financiele middelen. Voor het vaststellen van ons beleid wordt elk voorjaar een ledenvergadering belegd.

5. Beloningsbeleid

De beloning van predikanten en gemeentelijk werkers vindt plaats volgens een uniforme regeling in de Bond die door St. Rechtspositie is vastgesteld. De regeling en de uitvoeringsbepalingen vindt u op de website van de Stichting: www.srp-veg.nl.

Leden van kerkenraden en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

6. Doelstelling / visie

De liefde van God, de blijde boodschap van Jezus Christus en de werking van de Heilige Geest is de basis van ons gemeente zijn. De open, gastvrije, laagdrempelige en uitnodigende gemeente is een plek waar iedereen zich thuis kan voelen, waar we God en elkaar ontmoeten. Persoonlijk geloof is een prioriteit die door activiteiten in de gemeente opgebouwd en uitgedragen kan worden, zowel in woord als in daad. Bij het ontdekken en ontwikkelen van gaven die God aan mensen heeft gegeven, willen we elkaar helpen en de ruimte geven, door deze ook in praktijk te brengen. We willen van harte samenwerken met andere gemeenten in Dronten en omgeving die van het geloof in de Here Jezus willen getuigen.

7. Verslag activiteiten 2022

Jaarverslag 2022 VEG Oostelijk Flevoland.

Alle activiteiten zijn ondertussen weer opgestart, sommige activiteiten zijn in een iets andere vorm gegoten door andere behoeften na een aantal corona-jaren. De diensten hebben we, naast de fysieke dienste, ook digitaal goed door kunnen zetten.

De Commissie Familiediensten is voorzien van nieuwe leden, waardoor ook de Familiediensten weer opgepakt zijn. De PvL-diensten worden ook nog steeds door gemeenteleden ingevuld.

We hebben een mooi startweekend gehad met een gezellige dag. Deze dag werd gestart met een puzzeltocht in groepjes door de wijde omgeving van Dronten met diverse opdrachten. Als afsluiting werd er gezamenlijk gegeten.
In de ledenvergadering zijn alle reguliere onderdelen behandeld.

De bemoedingsbrief is blijven bestaan, deze heeft de plek ingenomen van wat voorheen het maandblad was. De frequentie van rondzenden is eens per maand, maar de omvang en de informatie zijn dusdanig uitgebreid.

We zijn als gemeente betrokken bij de organisatie en of uitvoering van diverse interkerkelijke initiatieven binnen de gemeente Dronten:
In januari is er de Interkerkelijk Gebedsweek (dit jaar, door nieuwe commissieleden, anders dan andere jaren), er is een werkgroep voor Diaconale Samenwerking, waar alle kerkgemeenschappen in vertegenwoordigd zijn en een werkgroep voor Evangelisatie-events, zoals Pasen-live (een Paasconcert) en het Kerstevent, georganiseerd door een aantal kerkgemeenschappen. Daarnaast vertegenwoordigt een gemeentelid onze gemeente in het plaatselijke Pastores Convent.

De kerkenraad vergadert maandelijks. Daarnaast is (een delegatie van) de kerkenraad/gemeente aanwezig bij verschillende Bondsactiviteiten, zoals de jaarlijkse vergadering in november, de extra vergadering in het voorjaar, de zendingsconferentie in oktober en de regioavonden (meerdere malen per jaar) georganiseerd binnen Ring Oost, waartoe ook wij behoren.

8. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de ontvangsten en de
voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk
gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Baten en lasten kerkelijke gemeente
Baten:
Begroting 2022
Rekening 2022
Begroting 2023
Bijdragen kerkleden
B-22 18.509,20
R-22 24.917,46
B-23 18.452,10
Subsidies en overige bijdragen van derden
B-22 -
R-22 1.000,00
B-23 -
Totaal baten
B-22 18.509,20
R-22 25.917,46
B-23 18.452,10
Lasten:
Begroting 2022
Rekening 2022
Begroting 2023
Bestedingen pastorale beroepskrachten
B-22 9.200,00
R-22 10.417,40
B-23 9.360,00
Bestedingen kerkdiensten, catechese en overig pastoraal werk
B-22 4.800,00
R-22 3.862,94
B-23 4.900,00
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
B-22 2.859,20
R-22 5.183,76
B-23 2.802,10
Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijvingen)
B-22 2.000,00
R-22 1.941,58
B-23 2.000,00
Lasten overige eigendommen en inventarissen
B-22 996,74
R-22 697,04
B-23 997,00
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente
B-22 3.050,00
R-22 2.893,46
B-23 3.860,00
Totaal lasten
B-22 22.905,94
R-22 24.996,18
B-23 23.919,10
Resultaat (baten - lasten)
B-22 -4.396,74
R-22 921,28
B-23 -5.467,00

9. Voorgenomen bestedingen en toelichting

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het kerkelijk werk van de gemeente vertoont een grote mate van continuiteit.

De kosten voor het geluidsfonds zijn dit jaar dermate veel hoger door de abonnementen die afgesloten zijn voor de digitale diensten. Voorheen werd dit via YouTube gedaan, echter nu via Kerkdienstgemist, met behulp van een mobiel data abonnement.

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Door de kerkleden worden elk jaar bijdragen gegeven voor het werk en de activiteiten van de gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit een kerkelijke gemeente ook (enig) vermogen in de vorm van kerkgebouwen, woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengst van dit vermogen wordt aangewend voor het werk van de kerkelijke gemeente.

De ontvangen inkomsten worden besteed aan het (pastorale) werk in de gemeente, aan de kerkdiensten en kerkelijke activiteiten voor jong en oud. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de salariskosten van de consulent, aan de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke werk van het kerkgenootschap. Onder lasten algemene kosten zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de eigendommen en inventarissen.

10. Verklaring controle jaarrekening en administratie

Hierbij verklaart de kerkenraad van de Vrije Evangelische Gemeente Oostelijk Flevoland, dat de administratie en jaarrekening van het jaar 2022 door minimaal twee onafhankelijke personen is gecontroleerd en in orde bevonden. Daarbij is het model afgegeven door Stichting 1976 gevolgd.

De jaarrekening en de bevindingen van de controlecommissie worden ter goedkeuring voorgelegd aan de ledenvergadering. De goedkeuring door de aanwezige leden tijdens de ledenvergadering heeft op woensdag 29 maart 2023 plaatsgevonden.